Algemene huurvoorwaarden

voor huurders

 

Daktentrent.nl, hierna te noemen de verhuurder, is een organisatie die daktenten en gerelateerde objecten aanbiedt.

Met huurder wordt verwezen naar de geïnteresseerde in het huren van objecten van de verhuurder waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder. 

 

2. en aanvraag tot huren is een verzoek, het is geen garantie dat de huurder het aangevraagde naar de kenbaar gemaakte wensen ook kan ontvangen. Nadat de gestelde aanbetaling is voldaan wordt de reservering pas definitief vastgelegd.

 

3a. De huurder verklaart de artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande beschadigingen worden op de huurovereenkomst aangetekend;

3b. De huurder is te allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde;

3c. De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde en zich bij twijfel tot de verhuurder te wenden;

3d. Het is de huurder verboden reparaties aan het gehuurde te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door Daktentrent.nl uitdrukkelijk toestemming is verleend;

3e. De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

3f. De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen;

3g. Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente;

3h.Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van dubbele huur.

3i. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

4. De huurder betaalt de huurprijs vooruit. 

 

5. Voor elke dag vertraging in de overdracht van het gehuurde aan de verhuurder, boven de overeengekomen termijn, zal een toeslag van 25% van het weektarief, per elke dag vertraging, in rekening worden gebracht. Voor eerder geretourneerde artikelen wordt geen restitutie verleend.

 

6. Huurobjecten (en eventueel de inhoud ervan en accessoires) zijn niet verzekerd via de verhuurder of de organisatie van de verhuurder, maar vallen onder de eigen verzekering (inboedel-, reis-, en/of autoverzekering) van huurder. Dit geldt tevens voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik of installatie van gehuurde object(en).  

 

7. De verhuurder is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de periode van huur op welke manier dan ook; De huurder dient het gehuurde grondig te inspecteren en dit direct of uiterlijk binnen 24 uur aan Daktentrent.nl te vermelden die bij grondig inspecteren konden worden opgemerkt.

Schade, ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij (de)montage door de verhuurder, is geheel voor risico en rekening van de huurder.

 

8. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode. 

Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 


9. Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag of een gedeelte daarvan.

De dag van ophalen en retourneren geldt normaliter als een volledige huurdag, tenzij anders overeengekomen

 

10. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW, uitgezonderd borgsommen.

 

11. De huurder gaat akkoord met het verwerken van zijn persoonlijke gegevens en zijn voertuiggegevens, teneinde de huurder en diens voertuig als zodanig te kunnen identificeren en de juiste artikelen tot zijn beschikking te kunnen stellen alsook vaste klanten korting te kunnen opbouwen.

 

12. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

13. De huurder dient de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften en de voorschriften medegedeeld en/of overhandigd tijdens de montage door Daktentrent.nl te behandelen;

 

14. Het gehuurde blijft ten allen tijden eigendom van de verhuurder. 
 

15. In geval van schade, diefstal, uitloop huurperiode o.i.d. zal de huurder moeten aantonen dat dit door overmacht of door derden is veroorzaakt, omdat de huurder in eerste instantie verantwoordelijk is. De verhuurder zal bepalen of er n.a.v. het incident aan een financiële vergoeding dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg of op andere wijze wordt opgelegd. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

 

16. Annulering: De huurder dient nadat de aanbetaling is voldaan en de huurperiode is afgesproken per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

tot 2 weken voor de aanvang van de afgesproken huurperiode 50% van de huursom.

Vanaf 2 weken voor de aanvangsdatum van de afgesproken huurperiode 100% van de huursom.

 

17. Geldigheid en locatie voorwaarden: De op de website vermelde versie van deze voorwaarden is altijd de geldende, tenzij schriftelijk anders afgesproken tussen huurder en verhuurder.

 

Vragen of opmerkingen over de algemene huurvoorwaarde? 

Neem contact met ons op.